Antreprenorii care au restaurante, pensiuni sau alte afaceri în turism vor putea obține de la stat ajutoare nerambursabile de maximum 200.000 de euro fiecare, printr-o schemă de finanțare aprobată joi de Guvern.

Vorbim despre Programul de investiţii, modernizare şi dezvoltare a infrastructurii în staţiunile balneare sau balneoclimatice, pentru care guvernul a aprobat, prin hotărâre, schema de ajutor de minimis. Programul este derulat de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP).

Potrivit Guvernului, programul are alocat în 2019 un buget de 400 milioane de lei credite de angajament şi 80 milioane de lei credite bugetare pentru realizarea de plăți în baza angajamentelor legale emise. Bugetul anual maxim al schemei de minimis ar urma să fie  de  130 milioane de euro până la sgfârșitul anului 2020.

Din acest buget, o firmă poate obține un ajutor nerambursabil de maximum 200.000 euro, reprezentând maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv TVA, aferente proiectului. Aceasta înseamnă că, la valoarea maximă a ajutorului, antreprenorul trebuie să asigure cel puțin 200.000 de euro din surse proprii pentru chetulielile eligibile, să achite toate cheltuielile ne-eligibile și să suporte și toată TVA.

Cheltuieli eligibile – pe ce se pot cheltui banii de la stat

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele cheltuieli eligibile:

 •  lucrări de construcţie, extindere şi reabilitare de capacităţi turistice de alimentaţie publică şi cazare, precum şi a capacităţilor de tratament balnear;
 • construcţia, extinderea şi reabilitarea obiectivelor de sănătate, culturale, sportive şi de agrement din staţiunile balneare;
 • achiziţia de echipamente, mobilier şi aparatură medicală specifice tratamentelor balneare;
 • construcţia, extinderea și reabilitarea de centre de informare turistică şi dotarea acestora;
 • alte obiective de investiţii prin care societăţile comerciale contribuie la dezvoltarea staţiunii balneare respective;
 • cheltuieli cu achiziționarea și derularea de programe de formare și calificare profesională a lucrătorilor în unitați de alimentație publică și unitățile hoteliere și  a specialiștilor în domeniul sănătății, angajați ai beneficiarului și implicați în implementarea proiectului finanțat;
 • venitul salarial realizat timp de 12 luni pentru fiecare nou loc de muncă creat și ocupat de specialiști în domeniul sănătății, în urma implementării proiectului până la valoarea minimă a 12 salarii medii brute pe economie, precum şi contribuţiile obligatorii ale angajatorului aferente, conform prevederilor legale în vigoare.

Cine va putea lua banii de la stat

Atenție! Beneficiarii au obligaţia să mențină investițiile realizate cu finanțare prin Program cel puţin 10 ani de la accesarea sumelor din acest program; în caz contrar, beneficiarii vor rambursa integral sumele obţinute ca sprijin financiar potrivit legislaţiei în domeniul ajutorului de stat.

Vor putea lua banii de la stat din acest program firme de orice tip:

 • microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, întreprinderi mari, companiile municipale și cele cu acționariat de stat, care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii solicitării de finanțare, următoarele criterii de eligibilitate:
 • sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei;
 • sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social sau unul dintre punctele de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul localităților și arealelor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură, cu modificările şi actualizările ulteriorare;
 • codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului şi autorizat până la momentul depunerii primei cereri de rambursare/plată, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;
 • nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000 Euro pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, respectiv de 100.000 Euro pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost pe durata a trei exerciţii financiare consecutive (anul în curs și ultimele două exerciții financiare precedente). Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare;
 • nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
 • nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană / alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalități aferente;
 • dețin un drept asupra locației, la data depunerii cererii de finanţare, precum şi pe o perioadă de minim 5 ani de la data plăţii finale a ajutorului de minimis (aşa cum reiese din documentele depuse), pentru care poate fi acordat dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii,
 • face dovada deținerii surselor de cofinantare ale proiectului in valoare de cel puțin 50% din valoarea totala a investitiei, sub formă de majorare de capital subscris şi vărsat, profit reinvestit, împrumut din partea acţionarilor sau a altor întreprinderi asociate sau credit bancar.